Szukaj

POLITYKA PRYWATNOŚCI / REGULAMIN SKLEPU

DANE OSOBOWE KLIENTÓW SKLEPU CHEMIKAL POLSKA     

  DANE OSOBOWE KLIENTÓWSKLEPU CHEMIKAL POLSKA. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW ZBIERANYCH ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO JEST SPRZEDAWCA.2. DANE OSOBOWE KLIENTÓW ZBIERANE PRZEZ ADMINISTRATORA ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO ZBIERANE SĄ W CELU REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY, A JEŻELI KLIENT WYRAZI NA TO ZGODĘ - TAKŻE W CELU MARKETINGOWYM.3. ODBIORCAMI DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO MOGĄ BYĆ:A. W PRZYPADKU KLIENTA, KTÓRY KORZYSTA W SKLEPIE INTERNETOWYM ZE SPOSOBU DOSTAWY PRZESYŁKĄ POCZTOWĄ LUB PRZESYŁKĄ KURIERSKĄ, ADMINISTRATOR UDOSTĘPNIA ZEBRANE DANE OSOBOWE KLIENTA WYBRANEMU PRZEWOŹNIKOWI LUB POŚREDNIKOWI REALIZUJĄCEMU PRZESYŁKI NA ZLECENIE ADMINISTRATORA.B. W PRZYPADKU KLIENTA, KTÓRY KORZYSTA W SKLEPIE INTERNETOWYM ZE SPOSOBU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH LUB KARTĄ PŁATNICZĄ ADMINISTRATOR UDOSTĘPNIA ZEBRANE DANE OSOBOWE KLIENTA, WYBRANEMU PODMIOTOWI OBSŁUGUJĄCEMU POWYŻSZE PŁATNOŚCI W SKLEPIE INTERNETOWYM.4. KLIENT MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA.5. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, ACZKOLWIEK NIEPODANIE WSKAZANYCH W REGULAMINIE DANYCH OSOBOWYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY SKUTKUJE BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA TEJŻE UMOWY. DANE PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO INFORMACJE:CHEMIKAL POLSKA PAWEŁ JAGIENIAK NIP: 7561988627REGON: 384424202UJAZD 47-143 PLAC 1 MAJA 2/1TEL. 507134608 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.WYŁĄCZNIE WYSYŁKA PREPARATU, PRZETWARZANIE OBEJMUJE (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, TELEFON)CZAS MAKSYMALNY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1 MIESIĄC.W CELU SKASOWANIA DANYCH OSOBOWYCH PROSZĘ NAPISAĆ:
PROSZĘ O USUNIĘCIE MOICH SANYCH OSOBOWYCH NA ADRES BIURO@CHEMIKAL.PL ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA W FORMIE PISEMNEJ LUB ELEKTRONICZNEJ NA ADRES BIURO@CHEMIKAL.PL ZAPYTANIA O DANE OSOBOWE. FIRMA CHEMIKAL POLSKA ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA TAJEMNICY ZWIĄZANEJ Z DANYMI OSOBOWYMI ORAZ ICH NALEŻYTEGO ZABEZPIECZENIA. INFORMUJE O PRAWIE KLIENTA DO WNIESIENIA SKARGI ZWIĄZANEJ Z
PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH DO ORGANU NADZORCZEGO. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYNOSI 3 MIESIĄCE. NASTĘPNIE DANE OSOBOWE SĄ USUWANE Z SERWERÓW. FIRMA CHEMIKAL POLSKA DOKŁADA WSZELKIEJ STARANNOŚCI W CELU ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU CHEMIKAL POLSKA.  
  REGULAMIN SKLEPU CHEMIKAL POLSKA 1. SKLEP INTERNETOWY CHEMIKAL POLSKA, DOSTĘPNY POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.CHEMIKALPOLSKA.PL PROWADZONY JEST PRZEZ PAWŁA JAGIENIAKA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ CHEMIKAL POLSKA PAWEŁ JAGIENIAK WPISANĄ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) PROWADZONEJ PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. GOSPODARKI, NIP 7561988627 REGON 384424202. 2. NINIEJSZY REGULAMIN SKIEROWANY JEST DO KONSUMENTÓW I OKREŚLA ZASADY I TRYB ZAWIERANIA Z KONSUMENTEM UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU. ​ DEFINICJE ​ KONSUMENT - OSOBA FIZYCZNA ZAWIERAJĄCA ZE SPRZEDAWCĄ UMOWĘ W RAMACH SKLEPU, KTÓREJ PRZEDMIOT NIE JEST ZWIĄZANY BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ. ​ SPRZEDAWCA - OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ CHEMIKAL POLSKA PAWEŁ JAGIENIAK WPISANĄ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) PROWADZONEJ PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. GOSPODARKI, NIP 7561988627 REGON 384424202.

KLIENT - KAŻDY PODMIOT DOKONUJĄCY ZAKUPÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU.

SKLEP - SKLEP INTERNETOWY PROWADZONY PRZEZ SPRZEDAWCĘ POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.CHEMIKALPOLSKAL.PL 

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - UMOWA ZAWARTA Z KLIENTEM W RAMACH ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (W RAMACH SKLEPU), BEZ JEDNOCZESNEJ FIZYCZNEJ OBECNOŚCI STRON, Z WYŁĄCZNYM WYKORZYSTANIEM JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ DO CHWILI ZAWARCIA UMOWY WŁĄCZNIE.

REGULAMIN - NINIEJSZY REGULAMIN SKLEPU.

ZAMÓWIENIE - OŚWIADCZENIE WOLI KLIENTA SKŁADANE ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIENIA I ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU LUB PRODUKTÓW ZE SPRZEDAWCĄ.   KONTO - KONTO KLIENTA W SKLEPIE, SĄ W NIM GROMADZONE SĄ DANE PODANE PRZEZ KLIENTA ORAZ INFORMACJE O ZŁOŻONYCH PRZEZ NIEGO ZAMÓWIENIACH W SKLEPIE.   FORMULARZ REJESTRACJI - FORMULARZ DOSTĘPNY W SKLEPIE, UMOŻLIWIAJĄCY UTWORZENIE KONTA.   FORMULARZ ZAMÓWIENIA - INTERAKTYWNY FORMULARZ DOSTĘPNY W SKLEPIE UMOŻLIWIAJĄCY ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DODANIE PRODUKTÓW DO KOSZYKA ORAZ OKREŚLENIE WARUNKÓW UMOWY SPRZEDAŻY, W TYM SPOSOBU DOSTAWY I PŁATNOŚCI.   KOSZYK – ELEMENT OPROGRAMOWANIA SKLEPU, W KTÓRYM WIDOCZNE SĄ WYBRANE PRZEZ KLIENTA PRODUKTY DO ZAKUPU, A TAKŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ USTALENIA I MODYFIKACJI DANYCH ZAMÓWIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ILOŚCI PRODUKTÓW.   PRODUKT - DOSTĘPNA W SKLEPIE RZECZ RUCHOMA/USŁUGA BĘDĄCA PRZEDMIOTEM UMOWY SPRZEDAŻY MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ.   UMOWA SPRZEDAŻY - UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTU ZAWIERANA ALBO ZAWARTA MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO. PRZEZ UMOWĘ SPRZEDAŻY ROZUMIE SIĘ TEŻ - STOSOWANIE DO CECH PRODUKTU - UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG I UMOWĘ O DZIEŁO. ​ KONTAKT ZE SKLEPEM ADRES SPRZEDAWCY: UJAZD PLAC 1 MAJA 2 47-143 ADRES E-MAIL SPRZEDAWCY: NUMER TELEFONU SPRZEDAWCY: 507134608 NUMER RACHUNKU BANKOWEGO SPRZEDAWCY 79 1050 1504 1000 0097 3405 7582 KLIENT MOŻE POROZUMIEWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ ZA POMOCĄ ADRESÓW I NUMERÓW TELEFONÓW PODANYCH W NINIEJSZYM PARAGRAFIE. KLIENT MOŻE POROZUMIEĆ SIĘ TELEFONICZNIE ZE SPRZEDAWCĄ W GODZINACH PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7:00 - 20:00 SOBOTA 9:00-15:00 ​ WYMAGANIA TECHNICZNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU, W TYM PRZEGLĄDANIA ASORTYMENTU SKLEPU ORAZ SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA PRODUKTY, NIEZBĘDNE SĄ: ​ - URZĄDZENIE KOŃCOWE Z DOSTĘPEM DO SIECI INTERNET I PRZEGLĄDARKĄ INTERNETOWĄ - AKTYWNE KONTO POCZTY ELEKTRONICZNEJ (E-MAIL),  - WŁĄCZONA OBSŁUGA PLIKÓW COOKIES,, - ZAINSTALOWANY PROGRAM FLASHPLAYER ​ INFORMACJE OGÓLNE SPRZEDAWCA W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAKŁÓCENIA W TYM PRZERWY W FUNKCJONOWANIU SKLEPU SPOWODOWANE SIŁĄ WYŻSZĄ, NIEDOZWOLONYM DZIAŁANIEM OSÓB TRZECICH LUB NIEKOMPATYBILNOŚCIĄ SKLEPU INTERNETOWEGO Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ KLIENTA. ​ PRZEGLĄDANIE ASORTYMENTU SKLEPU NIE WYMAGA ZAKŁADANIA KONTA. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ KLIENTA NA PRODUKTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W ASORTYMENCIE SKLEPU MOŻLIWE JEST ALBO PO ZAŁOŻENIU KONTA ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI. ​ REGULAMINU ALBO PRZEZ PODANIE NIEZBĘDNYCH DANYCH OSOBOWYCH I ADRESOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA BEZ ZAKŁADANIA KONTA. ​ CENY PODANE W SKLEPIE SĄ PODANE W POLSKICH ZŁOTYCH I SĄ CENAMI BRUTTO (UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT). ​ NA KOŃCOWĄ (OSTATECZNĄ) KWOTĘ DO ZAPŁATY PRZEZ KLIENTA SKŁADA SIĘ CENA ZA PRODUKT ORAZ KOSZT DOSTAWY (W TYM OPŁATY ZA TRANSPORT, DOSTARCZENIE I USŁUGI POCZTOWE), O KTÓREJ KLIENT JEST INFORMOWANY NA STRONACH SKLEPU W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, W TYM TAKŻE W CHWILI WYRAŻENIA WOLI ZWIĄZANIA SIĘ UMOWĄ SPRZEDAŻY.   W PRZYPADKU UMOWY OBEJMUJĄCEJ PRENUMERATĘ LUB ŚWIADCZENIE USŁUG NA CZAS NIEOZNACZONY KOŃCOWĄ (OSTATECZNĄ) CENĄ JEST ŁĄCZNA CENA OBEJMUJĄCA WSZYSTKIE PŁATNOŚCI ZA OKRES ROZLICZENIOWY.   GDY CHARAKTER PRZEDMIOTU UMOWY NIE POZWALA, ROZSĄDNIE OCENIAJĄC, NA WCZEŚNIEJSZE OBLICZENIE WYSOKOŚCI KOŃCOWEJ (OSTATECZNEJ) CENY, INFORMACJA O SPOSOBIE, W JAKI CENA BĘDZIE OBLICZANA, A TAKŻE O OPŁATACH ZA TRANSPORT, DOSTARCZENIE, USŁUGI POCZTOWE ORAZ O INNYCH KOSZTACH, BĘDZIE PODANA W SKLEPIE W OPISIE PRODUKTU. ​ ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE CHEMIKAL POLSKA ABY ZAŁOŻYĆ KONTO W SKLEPIE, NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ REJESTRACJI. NIEZBĘDNE JEST PODANIE NASTĘPUJĄCYCH DANYCH E-MAIL POCZTY ELEKTRONICZNEJ. ​ ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE JEST DARMOWE. ​ LOGOWANIE SIĘ NA KONTO ODBYWA SIĘ POPRZEZ PODANIE LOGINU I HASŁA USTANOWIONYCH W FORMULARZU REJESTRACJI. ​ KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ W KAŻDEJ CHWILI, BEZ PODANIA PRZYCZYNY I BEZ PONOSZENIA Z TEGO TYTUŁU JAKICHKOLWIEK OPŁAT USUNĄĆ KONTO POPRZEZ WYSŁANIE STOSOWNEGO ŻĄDANIA DO SPRZEDAWCY, W SZCZEGÓLNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB PISEMNIE NA ADRESY PODANE W § 3. ​ ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NALEŻY:   1. ZALOGOWAĆ SIĘ DO SKLEPU (OPCJONALNIE);   2. WYBRAĆ PRODUKT BĘDĄCY PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA, A NASTĘPNIE KLIKNĄĆ PRZYCISK „DO KOSZYKA” (LUB RÓWNOZNACZNY);   3. ZALOGOWAĆ SIĘ LUB SKORZYSTAĆ Z MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA BEZ REJESTRACJI;   4. JEŻELI WYBRANO MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA BEZ REJESTRACJI - WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZAMÓWIENIA POPRZEZ WPISANIE DANYCH ODBIORCY ZAMÓWIENIA ORAZ ADRESU, NA KTÓRY MA NASTĄPIĆ DOSTAWA PRODUKTU, WYBRAĆ RODZAJ PRZESYŁKI (SPOSÓB DOSTARCZENIA PRODUKTU), WPISAĆ DANE DO FAKTURY, JEŚLI SĄ INNE NIŻ DANE ODBIORCY ZAMÓWIENIA,   5. KLIKNĄĆ PRZYCISK “ZAMAWIAM I PŁACĘ”/KLIKNĄĆ PRZYCISK “ZAMAWIAM I PŁACĘ” ORAZ POTWIERDZIĆ ZAMÓWIENIE, KLIKAJĄC W LINK PRZESŁANY W WIADOMOŚCI E-MAIL,   6. WYBRAĆ JEDEN Z DOSTĘPNYCH SPOSOBÓW PŁATNOŚCI I W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU PŁATNOŚCI, OPŁACIĆ ZAMÓWIENIE W OKREŚLONYM TERMINIE, Z ZASTRZEŻENIEM § 8 PKT 3. ​ ​ WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ NASTĘPUJE PO UPRZEDNIM ZŁOŻENIU PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIENIA ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM ZGODNIE Z § 7 REGULAMINU.   2. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA SPRZEDAWCA NIEZWŁOCZNIE POTWIERDZA JEGO OTRZYMANIE ORAZ JEDNOCZEŚNIE PRZYJMUJE ZAMÓWIENIE DO REALIZACJI. POTWIERDZENIE OTRZYMANIA ZAMÓWIENIA I JEGO PRZYJĘCIE DO REALIZACJI NASTĘPUJE POPRZEZ PRZESŁANIE PRZEZ SPRZEDAWCĘ KLIENTOWI STOSOWNEJ WIADOMOŚCI E-MAIL NA PODANY W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ KLIENTA, KTÓRA ZAWIERA CO NAJMNIEJ OŚWIADCZENIA SPRZEDAWCY O OTRZYMANIU ZAMÓWIENIA I O JEGO PRZYJĘCIU DO REALIZACJI ORAZ POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY. Z CHWILĄ OTRZYMANIA PRZEZ KLIENTA POWYŻSZEJ WIADOMOŚCI E-MAIL ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA SPRZEDAŻY MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ.   3. W PRZYPADKU WYBORU PRZEZ KLIENTA: A. PŁATNOŚCI PRZELEWEM, PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH ALBO PŁATNOŚCI KARTĄ PŁATNICZĄ, KLIENT OBOWIĄZANY JEST DO DOKONANIA PŁATNOŚCI W TERMINIE …. DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY - W PRZECIWNYM RAZIE ZAMÓWIENIE ZOSTANIE ANULOWANE. B. PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI, KLIENT OBOWIĄZANY JEST DO DOKONANIA PŁATNOŚCI PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI. C. PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM PRZESYŁKI, KLIENT OBOWIĄZANY JEST DOKONAĆ PŁATNOŚCI PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI W TERMINIE …. DNI OD DNIA OTRZYMANIA INFORMACJI O GOTOWOŚCI PRZESYŁKI DO ODBIORU.   4. JEŻELI KLIENT WYBRAŁ SPOSÓB DOSTAWY INNY NIŻ ODBIÓR OSOBISTY, PRODUKT ZOSTANIE WYSŁANY PRZEZ SPRZEDAWCĘ W TERMINIE WSKAZANYM W JEGO OPISIE (Z ZASTRZEŻENIEM USTĘPU 5 NINIEJSZEGO PARAGRAFU), W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ KLIENTA PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA.   5. A W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW O RÓŻNYCH TERMINACH DOSTAWY, TERMINEM DOSTAWY JEST NAJDŁUŻSZY PODANY TERMIN.   B W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW O RÓŻNYCH TERMINACH DOSTAWY, KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ ŻĄDANIA DOSTARCZENIA PRODUKTÓW CZĘŚCIAMI LUB TEŻ DOSTARCZENIA WSZYSTKICH PRODUKTÓW PO SKOMPLETOWANIU CAŁEGO ZAMÓWIENIA.   6. POCZĄTEK BIEGU TERMINU DOSTAWY PRODUKTU DO KLIENTA LICZY SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:   A. W PRZYPADKU WYBORU PRZEZ KLIENTA SPOSOBU PŁATNOŚCI PRZELEWEM, PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE LUB KARTĄ PŁATNICZĄ - OD DNIA UZNANIA RACHUNKU BANKOWEGO SPRZEDAWCY.   B. W PRZYPADKU WYBORU PRZEZ KLIENTA SPOSOBU PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM – OD DNIA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY,   7. W PRZYPADKU WYBORU PRZEZ KLIENTA ODBIORU OSOBISTEGO PRODUKTU, PRODUKT BĘDZIE GOTOWY DO ODBIORU PRZEZ KLIENTA W TERMINIE WSKAZANYM W OPISIE PRODUKTU. O GOTOWOŚCI PRODUKTU DO ODBIORU KLIENT ZOSTANIE DODATKOWO POINFORMOWANY PRZEZ SPRZEDAWCĘ POPRZEZ PRZESŁANIE STOSOWNEJ WIADOMOŚCI E-MAIL NA PODANY W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ KLIENTA. ​ 8. DOSTAWA PRODUKTU ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA TERENIE POLSKI. ​ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. UMOWY ZAWIERANE POPRZEZ SKLEP INTERNETOWY ZAWIERANE SĄ W JĘZYKU POLSKIM.   2. SPRZEDAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN REGULAMINU Z WAŻNYCH PRZYCZYN TO JEST: ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA, ZMIANY SPOSOBÓW PŁATNOŚCI I DOSTAW - W ZAKRESIE, W JAKIM TE ZMIANY WPŁYWAJĄ NA REALIZACJĘ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU. O KAŻDEJ ZMIANIE SPRZEDAWCA POINFORMUJE KLIENTA Z CO NAJMNIEJ 7 DNIOWYM WYPRZEDZENIEM.   3. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE MAJĄ ZASTOSOWANIE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI: KODEKSU CYWILNEGO; USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ; USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.   4. KLIENT MA PRAWO SKORZYSTAĆ Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ. W TYM CELU MOŻE ZŁOŻYĆ SKARGĘ ZA POŚREDNICTWEM UNIJNEJ PLATFORMY INTERNETOWEJ ODR DOSTĘPNEJ POD ADRESEM:     W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH REGULAMINEM ZASTOSOWANIE
MAJĄ POSTANOWIENIA KODEKSU CYWILNEGO I ODPOWIEDNICH USTAW PRAWA
POLSKIEGO, A TAKŻE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI RODO
 (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA
 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z
 PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU
TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE).